Home
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
 

บทที่ 5 

 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 
           
  โครงการปัญหาพิเศษ เรื่อง การออกแบบและการสร้างชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและการสร้างรวมทั้งหาประสิทธิภาพ  
ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ (2101-1003) ในหน่วยการเรียน เรื่อง “มุมล้อ”  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 (ปวช.) 2545 ปรับปรุง 2546  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบด้วยชุดฝึกปฏิบัติ มุมล้อหน้ารถยนต์ คู่มือการ  
ใช้งาน ใบงาน ใบสั่งงาน ใบตรวจงาน โดยมีสมมติฐานของการศึกษา  คือ ชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ารถยนต์ที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน  
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ในระดับคุณภาพไม่ต่ำกว่า 3.50  (ในระดับคุณภาพดี)  และหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ารถยนต์ซึ่งสามารถสรุปผลการ  
ศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้  
 

5.1  สรุปผลการศึกษา

 
    จากข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9  คน  ได้ประเมินคุณภาพ ของชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ารถยนต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในแต่ละด้าน ดังนี้  
    5.1.1 ด้านการออกแบบ จากแบบประเมินความคิดเห็นจำนวน 10 จุด ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้า  
รถยนต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งหมายถึงคุณภาพรวมอยู่ใน ระดับ ดีมาก  
    5.1.2 ด้านการสร้างชุดฝึกปฏิบัติ จากแบบประเมินความคิดเห็นจำนวน 8 จุดประเมิน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการสร้างชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ  4.32   ซึ่งหมายถึงคุณภาพรวมอยู่ใน ระดับ ดี  
    5.1.3  ด้านการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ จากแบบประเมินความคิดเห็นจำนวน 18  จุดประเมิน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการสร้างชุดทดลองมีค่า  
ีเฉลี่ยเท่ากับ  4.48  ซึ่ง หมายถึง คุณภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  
    5.1.4  ด้านการใช้งานชุดฝึกปฏิบัต จากแบบประเมินความคิดเห็นจำนวน 6  จุดประเมิน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการสร้างความคิดเห็นต่อการ  
สร้างชุดฝึกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.49  ซึ่ง หมายถึง คุณภาพรวมอยู่ใน ระดับ ดี     
    5.1.5 ด้านประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ารถยนต์ ผลที่ได้จากการทดลองชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ารถยนต์ มีประสิทธิภาพเฉลี่ยประมาณ  
81.25 %  เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 82.52%  
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย

 
    5.2.1 ด้านการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติ จุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินใน ระดับ ดีมาก มี 7 จุด ประเมิน คือ การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบ  
โครงสร้างมีความแข็งแรง มีความสะดวกในการปฏิบัติงานแสดงว่าการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติมีความแข็งแรงปลอดภัย สะดวกในการปฏิบัติและครอบคลุม  
วัตถุประสงค์การวิจัย  
    5.2.2 ด้านการสร้างชุดฝึกปฏิบัติจุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินใน ระดับ ดีมาก มี 3 จุดประเมิน คือ ด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง ความเรียบร้อยใน  
การเดินสายไฟและติดตั้งมอเตอร์ ความมั่นคงแข็งแรง ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ แสดงว่าชุดฝึกปฏิบัตมีความแข็งแรงของโครงสร้างและการเดินสายไฟ  
อุปกรณ์ไฟฟ้า  
    5.2.3  ด้านการใช้งานจุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินในระดับดีมากมี 4 จุด ประเมิน คือ ด้านสมรรถนะที่ตรงกับวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดการ  
ถอดประกอบส่วนประกอบทำได้สะดวกแสดงให้เห็นว่าแต่ก็มีความแข็งแรงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    5.2.4 ด้านประสิทธิภาพจากการทดลอง ชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ารถยนต์ ผลจากการทดลองมีประสิทธิ์ภาพ เฉลี่ยประมาณ  81.25  % เมื่อเปรียบ  
เทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลที่ได้จากการประเมินมีค่าเฉลี่ยประมาณ 82.52 % มีคุณภาพ ระดับ ดี สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด  
ประโยชน์ต่อไป  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ

 
    5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ารถยนต์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วย  
ลดปัญหาการขาดสื่อการเรียน การสอน ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องล่างรถยนต์เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นในการเรียน  
เรื่องมุมล้อหน้าและการปรับตั้งมุมล้อ รวมถึงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของบทเรียนนั้นอย่างแม่นยำ  
และมีความเข้าใจวิธีการสอนตลอดจนรู้วิธีการใช้ชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ารถยนต์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานรายวิชานั้น  
   

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 
      5.3.2.1ควรปรับเปลี่ยนให้ชุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้ามีการเพิ่มแรงกดลงที่ชุดฝึกปฏิบัติบริเวณจากตำแหน่งด้านบนของชุดฝึกปกิบัติเพื่อให้สถาน  
การณ์การจำลองการปรับตั้งมุมล้อหน้าใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง  
       5.3.2.2  ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายชุุดฝึกปฏิบัติมุมล้อหน้าได้สะดวก เช่น ล้อที่สามารถล็อคได้  
   
         

 

  

 
Home
Go to Top
Go to Black Page
Go to next Page