Untitled Document
 
  ++ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคน่าน พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสาระสนเทศ ++  
ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงอาคาร
ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงอาคาร
จำนวนผู้อ่าน: [5] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [07 ต.ค. 2558]   เวลา: [ 11:32:29]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

>> ภาพยนต์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์    ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 01 ต.ค. 2558
>> สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 29 ก.ย. 2558
>> การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาภคเหนือ 2   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 24 ก.ย. 2558
>> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 17 ก.ย. 2558
>> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 17 ก.ย. 2558
>> การลงทะเบียนเรียนและเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 10 ก.ย. 2558
>> การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เดือน กันยายน-ตุลาคม 2558   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 10 ก.ย. 2558
>> รายชื่อผู้ควบคุมสอบ+ห้องสอบ 1/2558   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 02 ก.ย. 2558
>> ตารางสอบ.1-58    ประเภท : วิชาการ วันที่ : 02 ก.ย. 2558
>> สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 11 ส.ค. 2558
   
 
นายราเชนทร์  กาบคำ
[ วิสัยทัศน์การบริหารวิทยาลัย ]
 
Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  >> แผนกวิชาช่างเชื่อมโหละ
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  >> แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาการจัดการและเลขานุการ
  >> แผนกวิชาการตลาด
  >> แผนกวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
  >> แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  >> แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> งานปกครอง
 

 
 

Untitled Document
  • คำสั่งวิทยาลัย
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ ๙๗/๒๕๕๘ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.พ. 2558 ]
 >> คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ ๙๖/๒๕๕๘ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.พ. 2558 ]
 >> คำสั่งศูนย์108อาชีพแข่งขันทักษะ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 15-19ธันวาคม 2557 ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 15 ธ.ค. 2557 ]
 >> คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 15 ธ.ค. 2557 ]
 >> โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(การฝึกอาชีพอิสระ ๑๐๘ อาชีพ) อาชีวะบริการ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 15 ธ.ค. 2557 ]
 >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติโครงการอาชีวบริการ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 20 ต.ค. 2557 ]
 >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติโครงการอาชีวบริการ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 20 ต.ค. 2557 ]
 >> โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 02 มิ.ย. 2557 ]
 >> โครงการฝึกอบรมบริการ และพัฒนาวิชาชีพ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.พ. 2557 ]
 >> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "เทคนิคน่านเกมส์ 56" ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 18 ต.ค. 2556 ]
 >> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรปิดภาคเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระกุศล 1 ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 18 ต.ค. 2556 ]
     
 >> ประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 28 ก.ค. 2558 ]
 >> ประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 25 ก.ค. 2557 ]
 >> ประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา 2555 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 25 ก.ค. 2557 ]
     
 >> แบบฟอร์มการเงิน ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 24 ต.ค. 2556 ]
     
 >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 04 พ.ย. 2557 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 19 ก.พ. 2557 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 

  

[โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจรเทศบาลเมืองน่าน ]
  

[Bike for Mom 16ส.ค.58]
  

[ถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยพระพร 12 ส.ค.58]
  

[รับเสื้อปั่นจักรยานพระราชทาน12สค58]

 

Untitled Document
 
Nan Technical College © All ringhts reserved 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ตั้ง: 2 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 Tel: 054-710962 Fax: 054-710-711
ยอดผู้เข้าชม :000000027 คน