Untitled Document
 
  ++ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคน่าน พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสาระสนเทศ ++  
เครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
เครื่องแบบนักศึกษา (ปวช. - ปวส.) ปีการศึกษา 2557
จำนวนผู้อ่าน: [41] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [02 เม.ย. 2557]   เวลา: [ 16:45:31]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

>> สมัครเรียนออนไลน์   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 20 มี.ค. 2557
>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 05 มี.ค. 2557
>> กำหนดการ การแก้กิจกรรมประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 03 มี.ค. 2557
>> รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 26 ก.พ. 2557
>> รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 26 ก.พ. 2557
>> หลักเกณฑ์ในการทำแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอาชีวะศึกษา จังหวัดน่าน   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 19 ก.พ. 2557
>> ดาวห์โหลดโปรแกรมตัดเกรด   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 ก.พ. 2557
>> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 17 ก.พ. 2557
>> ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 17 ก.พ. 2557
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 13 ก.พ. 2557
   
 
นายราเชนทร์  กาบคำ
[ วิสัยทัศน์การบริหารวิทยาลัย ]
 
Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  >> แผนกวิชาช่างเชื่อมโหละ
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  >> แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาการจัดการและเลขานุการ
  >> แผนกวิชาการตลาด
  >> แผนกวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
  >> แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  >> แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> งานปกครอง
 

 
 

Untitled Document
  • คำสั่งวิทยาลัย
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> โครงการฝึกอบรมบริการ และพัฒนาวิชาชีพ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.พ. 2557 ]
 >> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "เทคนิคน่านเกมส์ 56" ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 18 ต.ค. 2556 ]
 >> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรปิดภาคเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระกุศล 1 ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 18 ต.ค. 2556 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> แบบฟอร์มการเงิน ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 24 ต.ค. 2556 ]
     
 >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 19 ก.พ. 2557 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 

  

[วันครู 16 มกราคม 2557]
  

[พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ]
  

[งานเลี้ยงสิ้นปี 2556]
  

[วิทยาลัยเทคนิคน่านบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2557]

 

Untitled Document
 
Nan Technical College © All ringhts reserved 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ตั้ง: 2 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 Tel: 054-710962 Fax: 054-710-711
ยอดผู้เข้าชม :000018393 คน