Untitled Document
 
  ++ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคน่าน พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสาระสนเทศ ++  
ประกาศผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่มใหม่
ประกาศผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่มใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนผู้อ่าน: [2] คน   ประเภทข่าว: วิชาการ
วันที่: [21 พ.ย. 2557]   เวลา: [ 16:19:33]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

>> สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอาเซียน(แบบอินเตอร์แอ็คทีฟ)   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 21 พ.ย. 2557
>> สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน    ประเภท : วิชาการ วันที่ : 21 พ.ย. 2557
>> สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 21 พ.ย. 2557
>> กติกาการแข่งขันทักษะดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2557   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 18 พ.ย. 2557
>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 13 พ.ย. 2557
>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 12 พ.ย. 2557
>> นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 08 ต.ค. 2557
>> ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 13 -17 ตุลาคม 2557   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 03 ต.ค. 2557
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 30 ก.ย. 2557
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนยนต์   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 26 ก.ย. 2557
   
 

นายราเชนทร์  กาบคำ
[ วิสัยทัศน์การบริหารวิทยาลัย ]
 
Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  >> แผนกวิชาช่างเชื่อมโหละ
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  >> แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาการจัดการและเลขานุการ
  >> แผนกวิชาการตลาด
  >> แผนกวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
  >> แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  >> แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  >> งานปกครอง
 

 
 

Untitled Document
  • คำสั่งวิทยาลัย
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติโครงการอาชีวบริการ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 20 ต.ค. 2557 ]
 >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติโครงการอาชีวบริการ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 20 ต.ค. 2557 ]
 >> โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 02 มิ.ย. 2557 ]
 >> โครงการฝึกอบรมบริการ และพัฒนาวิชาชีพ ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.พ. 2557 ]
 >> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "เทคนิคน่านเกมส์ 56" ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 18 ต.ค. 2556 ]
 >> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรปิดภาคเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระกุศล 1 ประเภทเอกสาร: คำสั่งวิทยาลัย ฝ่ายรับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 18 ต.ค. 2556 ]
     
 >> ประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 25 ก.ค. 2557 ]
 >> ประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา 2555 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 25 ก.ค. 2557 ]
     
 >> แบบฟอร์มการเงิน ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 24 ต.ค. 2556 ]
     
 >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 04 พ.ย. 2557 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 19 ก.พ. 2557 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 

  

[สืบสานงานประเพณีลอยกระทง 5 พ.ย. 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน]
  

[วันปิยมหาราช 2557]
  

[การประชุมเตรียมงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค]
  

[ประชุมผู้ปกครอง 2557]

 

Untitled Document
 
Nan Technical College © All ringhts reserved 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ตั้ง: 2 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 Tel: 054-710962 Fax: 054-710-711
ยอดผู้เข้าชม :000000177 คน