Untitled Document

นายราเชนทร์  กาบคำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
  
                ผู้อำนวยการราเชนทร์ กาบคำ ตำแหน่งเดิม คือผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ แม่สะเรียง ท่านได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน คณะครู - เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับท่าน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เพื่อมาบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคน่าน ให้เป็นสถานศึกษาที่เป็น เลิศทางด้านวิชาชีพ ตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ

วิชาชีพยอดเยี่ยม สูงเปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศกีฬา ก้าวหน้าการจัดการ
     
ประวัติพอสังเขปท่านผู้อำนวยการราเชนทร์ กาบคำ
ภูมิลำเนา อ.เวียงสา จ.น่าน
 
ประวัติการศึกษา
 ประถมศึกษา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร จ.น่าน
มัธยมศึกษา โรงเรียนสา จ.น่าน
 ปริญญาตรี พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษ กรุงเทพฯ
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
   
ประวัติการทำงาน
อาจารย์ 1 โรงเรียนสันติสุขวิทยาคม จ.น่าน
อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จ.น่าน
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปัว จ.น่าน
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน (เดือนธันวาคม พศ.2554 - ปัจจุบัน)

 
 
Nan Technical College © All ringhts reserved 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ตั้ง: 2 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 Tel: 054-710962 Fax: 054-710-711
ยอดผู้เข้าชม : 000000033  คน