< วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <
งานวัดผลและประเมินผล

 

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

โปรแกรมตัดเกรด ปีการศึกษา 2560
  แผนกช่างยนต์
  แผนกช่างกลโรงงาน
  แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกช่างเชื่อมโลหะ
  แผนกช่างไฟฟ้า
  แผนกช่างก่อสร้าง
  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนกการตลาด
  แผนกการบัญชี
  แผนกการจัดการและเลขานุการ
  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกการท่องเที่ยว
  แผนกคหกรรมศาสตร์
  แผนกสามัญสัมพันธ์
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711